UMRA

Haxhi dhe umreja kryhen për hir të Allahut dhe po që se pengoheni, atëherë therrni kurban çfarëdo që t’ju vijë më lehtë dhe mos i rruani kokat tuaja derisa të arrijë kurbani vendin e caktuar. Ai që është i sëmurë ose ka mundim koke (e rruhet para kohe) shpagimi duhet të jetë: agjërim, sadaka ose kurban. E kur të jeni të sigurt, ai që bën umren para haxhit duhet ther një kurban që i vjen më lehtë, mirëpo nëse nuk ka, le të agjëroj tri ditë gjatë haxhit e shtatë ditë kur të kthehet, këto janë dhjetë ditë të plota. Ky është rregull për ata që nuk kanë familjen pranë xhamisë së shenjtë. Pra kinie dro Allahun dhe dijeni se Allahu është ndëshkues i rreptë. (Kur’an, 2/196)

Transmeton Abdullah ibn Mesudi radijallahu anhu se Pejgamberi salallahu aljehi ve selem ka thënë: “Pasoni haxhin me umre sepse ato e largojnë varfërinë dhe mëkatet ashtu siç e largon zjarri llomin nga hekuri, ari dhe argjendi, kurse për haxhin e pranuar nuk ka shpërblim tjetër përveç xhenetit”.

Rregullat dhe veprimet e caktuara që duhet bërë gjatë umres janë:

– Pastrimi i tërë trupit (gusul) para veshjes së ihramit,
– Veshja e ihramit,
– Bërja nijet nga Mikati dhe leximi i Telbijes,
– Tavafi rreth Qabes,
– Sa’ji në mes Safasë dhe Merves,
– Rruajta e kokës ose qethja e flokëve për meshkuj

Edhe gruaja duhet t’i zbatojë të gjitha rregullat dhe ceremonitë që ndërlidhen për umren, njejtë sikurse mashkulli, me përjashtim se gruaja duhet t’u përmbahet edhe këtyre rregullave:
– Nuk duhet që ta mbajë kokën të zbuluar (pa shami),
– Nuk e shqipton me zë telbijen,
– Nuk vrapon në mes shenjave të theksuara që gjenden mes Safas dhe Merves,
– Nuk e rruan kokën, porse i shkurton flokët pak,
– I lejohet të veshë rroba të qepura,
– Nuk i afrohet Haxherul-Esvedit, kur pranë tij gjenden tollovi meshkujsh,
– Nëse i paraqitet hajzi (menstruacionet) duke qenë në ihram, pret deri sa hajzi (menstruacionet) të përfundojë dhe pastaj pastrohet dhe e kryen tavafin dhe vetprimet tjera të umrës.

– Gruas nuk i lejohet të veshë dorashka gjatë kohës së ihramit ose ta mbulojë fytyrën e saj me perçe, me përjashtim të rastit kur ndodhen njerëz të huaj, sepse në këtë rast duhet ta mbulojë fytyrën e saj me perçe apo dicka tjetër, e njëjta gjë sikur të mos ishte me ihram.

Ndalesat gjatë Ihram-it

Pasi ta veshni ihramin për umre, duhet ta dini se tashmë keni hyrë në rite, e kjo do të thotë të mos veproni asnjë nga ndalesat e ihramit. Këto ndalesa janë si vijon:

– Prejra e qimeve apo thonjve, përveç nëse bjen pa qëllim diçka prej tyre, apo nëse pret flokët dhe thonjtë duke mos e ditur gjykimin rreth saj, kjo nuk paraqet problem.

– Gjithashtu, nuk lejohet që të parfumoset rroba ose trupi, e nuk paraqet problem nëse ka mbetur aroma e parfumit që mund ta ketë hedhur para se të veshë ihramin.

– Nuk lejohet gjuetia ndaj kafshëve tokësore, duke i vrarë apo duke i trembur, qoftë edhe nëse ndihmon ndonjë tjetër në këtë vepër.

– Prerja e degëve të haremit dhe pemëve të gjelbra, e kjo vlen si për atë që është në ihram ashtu dhe për atë që nuk është në ihram.

– Nuk duhet ta marrë sendin e gjetur në harem, përveç nëse e bën këtë për t’ia treguar autoriteteve përgjegjëse.

– Nuk duhet të kryejë akte fejese a martese duke qenë me ihram, gjithashtu, nuk lejohet të kryejë marrëdhënie intime gjatë kësaj kohe, e as të prekë gruan e tij me epsh.

– Mbulimi i kokës me ihram apo diçka tjetër që ngjitet me kokën, ndërsa përdorimi i çadrës, mbulesa e makinës nga lartë, apo mbartja e gjërave mbi kokë nuk janë problem.

Nëse ai që ka veshur ihramin nga harresa e mbulon kokën e tij apo duke mos e ditur gjykimin për këtë, ai duhet ta largojë rrobën e tij nga koka që në momentin që i kujtohet, apo atëherë kur e jmëson gjykimin e kësaj gjëje dhe nuk ka problem.
Veshja e rrobave të qepura në përgjithësi, siç janë; sirualet, çallmat apo këpucët, lejohen vetëm nëse nuk gjen ihram që të veshë siruale, nuk gjen sandale apo shapka kështu që vesh këpucë dhe kjo nuk është e ndaluar.

Personit me ihram, i lejohet të veshë shapka, unazë, syze, orë, kufje, rrip mesi dhe një lloj rripi në të cilin ruan paratë dhe dokumentet e rëndësishme.
Gjithashtu, lejohet ndërrimi i rrobave të ihramit për t’i pastruar si dhe larja e kokës dhe trupit. Nëse gjatë larjes bie ndonjë qime pa qëllim apo plagoset në këtë rast nuk ngarkohet me ndonjë detyrim.

Ihrami nuk ka ndonjë namaz të veçantë siç mendojnë shumë njerëz, pa harruar faktin se njeriu që ka veshur ihram nuk duhet të lërë pas dore gjërat që i ka kërkuar feja e tij, siç është; namazi në kohë me xhemat, largimi nga gjynahet dhe gabimet, fjalët e kota dhe zënkat siç veprojnë shumë muslimanë.

Vizat për umre klientëve ju ofrohen gjatë gjithë vitit, përveç sezonës së Haxhit.